“Analitika” Centar za društvena istraživanja Sarajevo

Analitika je neprofitna nevladina organizacija sa sjedištem u u Sarajevu, Bosna i Hercegovini, osnovana s misijom poboljšanja procesa donošenja javnih politika pomoću društveno relevantnih i visokokvalitetnih istraživanja. U svojim istraživanjima, Analitika stavlja poseban naglasak na primjenu savremenih istraživačkih metoda, analitičke sposobnosti, kompetentnost i iskustvo istraživača, te rigorozne procedure vanjske stručne evaluacije (peer-review) svojih izvještaja. Oblasti istraživanja su: vladavina prava, reforma javne uprave sa fokusom na lokalnu upravu, i mediji i komunikacije.

 

Kumulativno iskustvo istraživačkog tima Analitike obuhvata više od 20 godina relevantnog rada. Redovno angažovane četiri osobe sa magistarskim i doktorskim zvanjima.

 

Najvažniji istraživački projekti do sada su: Budžetska transparentnost lokalne uprave u BiH; Novi-stari ustavni inženjering: Kompleksnost i mogući pravci provođenja presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH; Participacija manjina na lokalnom nivou; Moje mjesto – podaci o reformi lokalne uprave u BiH.