„Vaša Prava Bosne i Hercegovine“

Organizacija Vaša prava BiH, sa sjedištem u Sarajevu, je vodeća nevladina i neprofitna organizacija koja pruža pravnu pomoć korisnicima na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, u svim pitanjima građanskog prava i ljudskih sloboda. Udruženje Vaša prava BiH se zalaže za slobodu i ljudsko dostojanstvo. Ovo opredjeljenje se ogleda u pružanju besplatne pravne pomoći i zastupanju interesa svih korisnika pred sudskim i upravnim organima u BiH.

 

Prvobitno je osnovana 1996. godine kao Mreža centara informativne i pravne pomoći pod pokroviteljstvom Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR), čiji je mandat da osigura bezbjedan, zakonit i dostojanstven povratak izbjeglica i raseljenih lica njihovim predratnim domovima. Projekat su implementirale četiri međunarodne i domaće nevladine organizacije do decembra 2003. kada je Mreža postala domaća nevladina organizacija “Vaša prava” – Mreža pravne pomoći koja je inkorporirala rad, mandat i ciljeve prethodne Mreže centara informativne i pravne pomoći financirane od strane UNHCR-a. U 2005. godini registrovano na državnom nivou, Udruženje Vaša prava Bosne i Hercegovine je danas najveća organizacija za pružanje pravne pomoći i jedna od najvećih nevladinih organizacija u regiji. Predstavlja efikasnu mrežu centara pravne i informativne pomoći sa preko 80 uposlenika u 16 kancelarija i 60 mobilnih timova širom BiH.

 

Udruženje je od 1996. godine do sada pružilo pomoć za oko 450,000 izbjeglih lica, povratnika, raseljenih lica, manjinskih grupa i grupa ugrožene domicilne populacije u pravnim stvarima kao što su: povrat imovine, socijalna, ekonomska i kulturna prava, diskriminacija u pristupu zapošljavanju, komunalijama, obrazovanju i socijalnoj pomoći kao i druga ljudska prava garantovana Evropskom Konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim međunarodnim pravnim instrumentima.

 

Najznačajniji implmentirani projekti su “Pružanje besplatne pravne pomoći izbjeglicama, povratnicima, raseljenim osobama  i ugroženim lokalnim stanovnicima“, „Pružanje pravne pomoći tražiocima azila, priznatim izbjeglicama i žrtvama trgovine ljudima“, „Promocija anti-diskriminacionog zakonodavstva i prakse u BiH“ te uspostavljanje Antidiskimacijskog pravnog tima BiH.