Autorska i izdavačka prava

Diskriminacija.ba zadržava sva prava na objavljene sadržaje, što uključuje eventualna naknadna objavljivanja u svim štampanim i elektronskim formatima. Autori koji svoje radove objave na www.diskriminacija.ba se obavezuju da ove radove ne objavljuju u drugim medijima bez prethodne najave i pismene dozvole uredništva. Svi tekstovi koji se naknadno objave u drugim medijima i publikacijama trebaju sadržavati preciznu referencu na www.diskriminacija.ba (potrebno navesti autora sadržaja, link na sadržaj i www.diskriminacija.ba kao izvor).
 
Preuzimanje i objavljivanje sadržaja sa portala na redovnoj osnovi moguće je uz dogovor sa redakcijom portala, sa mogućnošću ostvarivanja partnerstva (oblika redovne saradnje) koja može uključivati razmjenu sadržaja.