Antidiskriminacijske mjere vez mjerenja: Prikupljanje podataka o diskriminaciji u BiH

Iako je Zakon o zabrani diskriminacije, kojim je uređena i oblast prikupljanja podataka o diskriminaciji u BiH, na snazi već sedam godina, funkcionalan sistem za prikupljanje ovih podataka još uvijek nije uspostavljen.
Autor: 
Analitika
Podijeli ovu publikaciju: 
Kategorija publikacije: 
Ključna zakonska obaveza uspostavljanja centralne baze podataka o diskriminaciji nije ispunjena, a mehanizmi za prikupljanje podataka u ovoj oblasti nikada nisu zaživjeli u praksi. Iako je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH poduzelo određene korake ka uspostavljanju sistema, zabrinjava činjenica da se cijeli proces odvija sporo, uz brojne manjkavosti i nedorečenosti.
 
Novi policy brief Analitike ima za cilj da ponudi uvid u sistem prikupljanja podataka o diskriminaciji u BiH, ukaže na ključne probleme, te ponudi preporuke za unapređenja sistema u ovoj oblasti. 
 
Ostavite komentar