Intersekcijske nejednakosti u socijalnoj zaštiti u Bosni i Hercegovini: Rezultati empirijske studije

Aktuelne analize i stručne diskusije u oblasti socijalne zaštite ukazuju na to da je postojeći sistem socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini fiskalno neodrživ, nepravedan, neefikasan i ne uspijeva odgovoriti na potrebe stanovništva koje se nalaze u najnepovoljnijem položaju.
Autor: 
Aida Malkić, Tea Hadžiristić
Podijeli ovu publikaciju: 
Kategorija publikacije: 
Cilj studije "(Ne)jednakosti u socijalnoj zaštiti: višerazinska analiza intersekcionalnosti u pružanju socijalne pomoći – komparativna studija" bio je da se kroz intersekcionalni pristup istraži da li, na koji način i u kojoj mjeri postoje nepodudarnosti između stvarnih potreba osoba koje primaju ili bi trebale primati socijalnu pomoć, načina na koji ih društvo percipira, te samog sistema socijalne zaštite, odnosno javnih politika u ovoj oblasti.
 
Jedan od glavnih zaključaka ovog istraživanja jeste da se osobe koje jesu, ili bi trebale biti, korisnici sistema socijalne pomoći u BiH, suočavaju s intersekcijskim nejednakostima koje neupitno pogoršavaju lošu situaciju u kojoj već žive, stvarajući prepreke u njihovim strategijama nošenja sa svakodnevnim izazovima. Također, nalazi ukazuju na to niti sistem socijalne zaštite, niti politike u ovoj oblasti ne adresiraju adekvatno višestruke izvore nejednakosti. 
 
Ostavite komentar