Situaciono testiranje diskriminacije

Prvi priručnik za situaciono testiranje diskriminacije na BHS jeziku napisan je sa namjerom da aktiviste i građane upozna sa situacionim testiranjem, kako bi razumjeli zašto je korisno ovladati ovom metodom, u kojim slučajevima treba primjenjivati testiranje i kako ga praktično sprovesti.
Autor: 
Jovana Vuković
Podijeli ovu publikaciju: 
Kategorija publikacije: 
Ovaj priručnik je, prije svega, rezultat višegodišnjeg aktivističkog iskustva testiranja diskriminacije, a primjeri kojima su ilustrovani ključni pojmovi, principi i problemi su upravo najtipičniji slučajevi sa kojima se autorka u svom radu susretala. 
 
Priručnik se sastoji od dva dijela: kratkog teorijskog dijela koji približava sam pojam testiranja, objašnjava njegovu svrhu, daje pregled kratke istorije i zakonskog okvira, i praktičnijeg koji se bavi metodologijom i sprovođenjem samog testiranja, uključujući i najtipičnije primjere i konkretne smjernice kako da se uspješno sprovede testiranje.
 
Iako ovaj priručnik sadrži veliki broj konkretnih primjera koji ne samo da mogu da pomognu u razumijevanju problema, već i da podstaknu aktiviste da slična testiranja i sami sprovedu, autorka poziova čitaoce da budu slobodni da ovu metodu pokušaju da primijene i na primjerima koji su im bliski i sa kojima se susreću u lokalnom aktivističkom kontekstu.
 
Ostavite komentar