Specifičnosti dokazivanja mobinga u parničnom postupku

Komentar nastoji prikazati ključne parametre dokazivanja mobinga u parničnom postupku, što je od velike važnosti jer njihovo pravilno razumijevanje i primjena u parničnim postupcima mogu garantovati bolju sudsku praksu u ovoj oblasti.
Autor: 
Mario Reljanović
Podijeli ovu publikaciju: 
Kategorija publikacije: 
Autor predstavlja dvije specifičnosti dokazivanja u postupcima povodom mobinga: prva se ogleda se u prebacivanju tereta dokazivanja na tuženog dok je druga specifičnost u ovakvim parnicama u listi potencijalnih dokaza koji su na raspolaganju tužiocu.
 
Zakonom o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine mobing je reguliran kao jedan od oblika diskriminacije. Ovaj Zakon definira mobing kao "oblik nefizičkog uznemiravanja na radnom mjestu koji podrazumijeva ponavljanje radnji koje imaju ponižavajući efekat na žrtvu čija je svrha ili posljedica degradacija radnih uslova ili profesionalnog statusa zaposlenog". 
 
Ovakvo određenje mobinga određuje i specifične mehanizme pravne zaštite kojima se žrtva mobinga može zaštititi. Jedan od njih jeste i pokretanje parnice povodom diskriminisanja. Ova parnica se vodi prema opštim pravilima parničnog postupka, na način uređen zakonima o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, ali postoje i specifična rješenja koja su usvojena imajući u vidu karakterističan procesni položaj žrtve diskriminacije ili mobinga.
 
Ostavite komentar