Poziv za slanje projektnih prijedloga: pitanja i odgovori

Nakon info sesije održane u Mediacentru Sarajevo, dajemo pregled najčešće postavljanih pitanja, sa odgovorima, vezano za najnoviji poziv za slanje projektnih prijedloga u okviru programa ''Jednakost za sve''.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
www.reachdev.com
Podijeli ovaj članak: 
Vezane teme: 
P: Ukoliko je organizacija osnovana krajem 2014. godine, da li može aplicirati bez godišnjeg finansijskog izvještaja (bilans stanja i uspjeha) za tu godinu? 
 
O: Ne. Posljedni službeni finansijski izvještaj (bilans stanja i bilans uspjeha za 2014.godinu) sastavni je dio aplikacije i kao Aneks 5 nužno ga je dostaviti. Bez tog dokumenta aplikacija neće proći tehničku provjeru, koja je eliminatorna.  Svjesni smo činjenice da mlađe, novoosnovane organizacije nisu u stanju da dostave traženi dokument, no propisi ovog programa nalažu da se barem posljednjim finansijskim izvještajem provjeri finansijsko stanje organizacije. 
 
P: Organizacija je tek osnovana, i još uvijek nema projekata iza sebe. Da li se možemo prijaviti na natječaj?
 
O: Ne. Podaci o tri uspješno provedena projekta/aktivnosti u zadnje tri godine moraju biti dostavljeni u zadanoj formi (Aneks 2) i sastavni su dio aplikacije, te bez ovog aneksa ne prolazite tehničku provjeru. Nužno je da organizacija koja aplicira za program može na neki način već u samoj aplikaciji demonstrirati svoje kompetencije i iskustvo u uspješnoj implementaciji projekata, i to iz oblasti/tema tema za koje se prijavljujete na ovom konkursu. Nije nužno da to budu projekti zadnje 3 godine (2015, 2014, 2013): možete prijaviti i 3 projekta koja ste imali samo prošle godine. Ono što je bitno je da su to 3 različita projekta (aktivnosti), da pokazuju vaše iskustvo i kapacitete na najbolji način i da to nisu projekti koji su implementirani prije 2013.godine. 
 
P: Da li je moguće, kao primjer uspješnog projekta, navesti, između ostalog, i projekat koji je trenutno u toku implementacije, dakle, još uvijek nije završen?
 
O: Da. Ukoliko organizacija trenutno implementira projekat koji je direktno vezan za neku od tema naznačenih u ovom konkursu, može da u portfoliu, navede i projekat (ili projekte) koji su trenutno u implementaciji.  
 
P: Da li organizacije civilnog društva mogu aplicirati samostalno, bez partnera? 
 
O: Da. Organizacije civilnog društva mogu da apliciraju samostalno za finansiranje projekata, kao jedini aplikanti. Mediacentar ohrabruje organizacije da, iako imaju ovu mogućnost, apliciraju u suradnji sa drugim partnerskim organizacijama. Ova preporuka se posebno odnosi na slučaj kada organizacije apliciraju za Program II: Promocija načela jednakopravnosti, mehanizama za zaštitu od diskriminacije i uopšte antidiskriminacijskog zakonodavstva u BiH, obzirom da se izrazito preporučuje saradnja sa medijima u sklopu ovog programa, te je bitno istaći o kojim medijima se radi i koji je njihov doseg. Ukoliko organizacija nema partnerske organizacije na projektu, važno je objasniti na koji način će ista doseći krajnje korisnike, putem kojih kanala, te procjenu broja krajnjih korisnika koje će doseći. 
 
P: Da li novoosnovane organizacije mogu biti partneri organizacijama koje postoje duže vrijeme i glavni su aplikanti?
 
O: Da. Novoosnovane organizacije mogu biti partnerske na projektima koji su prijavljeni za ovaj ciklus finansiranja. Na ovaj način ih podstičemo da se uključe i budu dijelom ovog programa, te da tako doprinesu borbi protiv diskriminacije u BiH, kao i da time grade svoj portfolio i stiču iskustvo vezano za ove teme. 
 
P: Ukoliko postoji više partnerskih organizacija na projektu, da li mora da postoji tačno određen broj aktivnosti koje svaka organizacija mora da implementira?
 
O: Ne. Ukoliko je više partnerskih organizacija na projektu smatramo da između njih postoji dogovor vezano za implementaciju projekta, te shodno tome, i implementaciju aktivnosti u sklopu istog. Fondacija Mediacentar ne određuje procenat aktivnosti niti jednoj od partnerskih organizacija. Također, Fondacija Mediacentar komunicira isključivo sa glavnim aplikantima na projektu i smatra ih odgovornim za implementaciju projekta i za dogovore sa partnerima na projektu. 
 
P: Obzirom da je jedan od kriterija i taj da budžet u zahtjevu za finansiranje ne smije prelaziti 40% ukupnog budžeta organizacije za prošlu (2014.) godinu, da li to znači da se aplikacije organizacije, čiji budžet projekta bude prelazio 40% ukupnog budžeta organizacije, neće razmatrati?
 
O: Ovo pravilo nije eliminatorno, stoga, ukoliko organizacije civilnog društva imaju takve budžete koji prelaze 40% ukupnog budžeta organizacije za prethodnu godinu (2014.), ovo je moguće uskladiti, tako što će se sa tim organizacijama, ukoliko njihovi projekti budu odabrani, dogovoriti na koji način da se koriguje budžet kako bi se uklopio u ovo pravilo. Dakle, niti jedan projekat neće biti izuzet samo na osnovu ovog pravila. Primjerice, ukoliko je ukupan budžet organizacije za 2014. godinu bio $10.000, a prijavljeni budžet projekta iznosi $4.000, što je ispod minimuma sredstava koja se dodjeljuju, uzimat ćemo u obzir i ovakve prijave, iako su tražena sredstva ispod minimuma sredstava koji se dodjeljuju. 
 
P: Da li pravilo da budžet projekta ne smije prelaziti 40% ukupnog budžeta organizacije za prošlu godinu (2014.) važi samo za glavne aplikante ili za sve partnerske organizacije? 
 
O: Obzirom da samo glavni aplikanti dostavljaju svoj bilans stanja Fondaciji Mediacentar, te da Fondacija Mediacentar niti ima, niti zahtjeva uvide u bilanse stanja partnerskih organizacija, ovo pravilo važi samo za glavne aplikante na projektu, obzirom da su oni nosioci projekta i da oni potpisuju ugovor sa Fondacijom Mediacentar, te u skladu s tim imaju određene odgovornosti.
 
P: Postoji li mogućnost sufinansiranja sa organizacijama? I da li je to moguće ukoliko organizacija ima svoju odvojenu djelatnost kojom može pokriti dio troškova aktivnosti? 
 
O: U sklopu ovog ciklusa finansiranja projekata, Fondacija Mediacentar pokriva 100% troškova aktivnosti projekta, dakle, projekti kojima treba sufinansiranje, neće biti finansirani u sklopu ovog programa. Ovo pravilo se, također, odnosi i na organizacije koje imaju odvojenu djelatnost kojom bi eventualno mogle doprinjeti finansiranju nekih troškova projekta. Dakle, ukoliko organizacije imaju takvu djelatnost, preporučujemo da to iskoriste za održivost projekta ili za sufinansiranje na nekim drugim projektima.
 
P: Koliko je raspoloživih sredstava za ovaj ciklus grantova?
 
O: U okviru ovog poziva očekuje se da će ukupno biti dodijeljeno oko $150.000. Svaki grant dodijeljen u okviru Programa I će iznositi najmanje $10.000, a najviše $30.000. Svaki grant dodijeljen u okviru Programa II će iznositi najmanje $10.000, a najviše $20.000. Naravno, moguće je da najmanji iznos grantova dodjeljenih u sklopu ovog ciklusa finansiranja bude korigovan u zavisnosti od pravila koje nalaže da budžet projekta ne prelazi 40% troškova ukupnog budžeta organizacije za prošlu godinu (2014.), te da, u skladu s tim, neki grantovi budu i manji od $10.000.
 
 
Cijeli poziv za slanje projektnih prijedloga možete pogledati ovdje. Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na prijave@diskriminacija.ba
Ostavite komentar