Kada se različito postupanje može opravdati?

Zakonom o zabrani diskriminacije utvrđeni su opći uslovi za opravdanje različitog postupanja, kao i lista konkretnih izuzetaka od zahtjeva jednakog tretmana.
Autor: 
Vanja Kovač
Podijeli ovu publikaciju: 
Kategorija publikacije: 
Imajući u vidu kompleksnost ove problematike, nužno se postavlja pitanje u kojoj će mjeri donosioci odluka u postupcima za zaštitu od diskriminacije imati potrebna znanja, odnosno relevantne informacije za pravilnu primjenu zakonskih odredbi.
 
Komentar nastoji ukazati na ključne pristupe razumijevanja izuzetaka od jednakog tretmana, odnosno opravdanja različitog postupanja u skladu sa dva, za Bosnu i Hercegovinu, značajna izvora prava i standarda u ovoj oblasti: Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i relevantnim direktivama Evropske unije.  
 
Pored toga, predstavljeni su i neki od izazova sa kojima su se susretali Evropski sud za ljudska prava i Evropski sud pravde u pokušaju da utvrde granice različitog postupanja u svojoj jurisprudenciji.
 
Konačno, u tekstu se sugeriraju i mogući izazovi u BiH u primjeni člana 5. Zakona, te nude prijedlozi za djelovanje sudova u BiH bazirani na naučenim lekcijama iz prakse dva evropska suda.
 
Ostavite komentar