Preporuke za unaprijeđenje Zakona o zabrani diskriminacije

Novi policy memo Analitike ukazuje na ključne nedostatke koje bi trebalo otkloniti u okviru predstojećih aktivnosti vezanih za izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije i nudi niz preporuka kako bi se to moglo učiniti.
Autor: 
Centar za društvena istraživanja Analitika
Podijeli ovu publikaciju: 
Kategorija publikacije: 
Iako je sveobuhvatni zakonski okvir za zaštitu od diskriminacije u BiH, usvojen 2009. godine donio uglavnom sve ključne inovacije specifičnog parničnog postupka za zaštitu od diskriminacije koje su predviđene evropskim antidiskriminacijskim pravom, još uvijek se tek manji broj žrtava odlučuje da potraži sudsku zaštitu ili da se obrati Instituciji ombudsmana za ljudska prava BiH.
 
Takva situacija uslovljena je čitavim nizom faktora, među kojima značajno mjesto zauzima i zakonski okvir, čija pojedina rješenja nisu u najboljem interesu žrtava diskriminacije.
 
Preporuke su formulirane prevashodno iz perspektive najboljeg interesa žrtava diskriminacije i stimuliranja efektivnog korištenja mehanizma sudske i zaštite od strane Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH.
 
 
 
Ostavite komentar