Djeca bez zdravstvenog osiguranja

Osiguranje gube i djeca koja nisu upisana u matične knjige rođenih, kao i veliki broj djece radnika koji su na tzv. čekanju, ili im poslodavac nije uplaćivao doprinose.
Podijeli ovaj članak: 
Godine 2012. komitet za prava djece pri Ujedinjenim nacijama razmatrao je drugi, treći i četvrti periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o stanju prava djece i tada je ponovo ponovio preporuku koja se odnosila na to da se svoj djeci u Bosni  Hercegovini mora obezbijediti bezuslovna zdravstvena zaštita. Komitet je izrazio svoju zabrinutost da veliki broj djece posebno djece iz marginaliziranih grupa, posebno romske djece, nemaju mogućnost da ostvare pravo na zdravstveno osiguranje.
 
„Do 2009. godine u Bosni i Hercegovini veliki broj djece nije imao mogućnost pristupa obaveznoj zdravstvenoj zaštiti tj. nisu mogli da ostvare zakonom zagarontovano pravo na zdravstvenu zaštitu preko zavoda zdravstvenog osiguranja, zbog toga što se njihovo zdravstveno osiguranje isključivo  vezalo za status osiguranika odnosno roditelja ili staratelja tog djeteta,“ objašnjava Mirsada Bajramović, direktorica udruženja Zemlja djece iz Tuzle. 
 
U slučaju da je roditelj - zbog raznih razloga - prekoračio rok za prijavljivanje u zavodu za zapošljavanje (30-90 dana), gubi zdravstveno osiguranje, a samim tim i dijete postaje neosigurano lice. Osiguranje gube i djeca koja nisu upisana u matične knjige rođenih, kao i veliki broj djece radnika koji su na tzv. čekanju, ili im poslodavac nije uplaćivao doprinose. 
 
Poseban je problem kada se radi o kategoriji djece predškolskog uzrasta i o kategoriji djece koja nisu bila uključena u obrazovni proces, a školskog su uzrasta. Naime, jedino djeca koja su redovni učenici mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu. Čak i ona djeca koja imaju zdravstveno osiguranje, također su diskriminirana i pravo na korištenja zdravstvene zaštite im je ogranično na način da su uslovljena plaćanjem participacije. 
 
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine donio je osnovni paket zdravstvenih prava 2009. godine u aprilu mjesecu. U tom paketu je jasno utvrdio koja lica su oslobođena participacije i za koje usluge se paticipacija treba plaćati na nivou Federacije BiH.  Kad je riječ o kategorijama lica koja su oslobođena, to su prije svega  djeca, trudnice odnosno majke porodilje koje 6 mjeseci nakon porođaja ne trebaju da plaćati participaciju za zdravstvene usluge. Međutim kantoni u Federaciji Bosne i Hercegovine to ne poštuju, izuzetak je Kanton Sarajevo.
 
 
Primorani smo pravdu tražiti na sudu
 
Iz  udruženja Zemlja Djece iz Tuzle kažu da su podnijeli žalbu Instituciji ombudsmena koja je donijela preporuku nakon što je provela istraživanja o zdravstvenoj zaštiti djece u Bosni i Hercegovini da kantoni odmah moraju da ukinu, odnosno da oslobode djecu od plaćanja participacije. Na žalost, to se još uvijek nije desilo. 
 
„Mi smo prošle godine pokrenuli inicijativu na skupštini Tuzlanskog kantona prema Zavodu zdravstvenog osiguranja,  jer Upravni odbor  Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije BiH donosi odluke o toj participaciji, odnosno o  tom paketu koji se odnosi na participaciju, odnosno neposredno učešće osiguranika u troškovima Zdravstvene zaštite, pojedinim vidovima Zdravstvene zaštite.  Mi sada očekujemo zaista da  Upravni odbor reaguje, ukoliko ne bi reagovao na našu inicijativu, sad je već donesen zaključak skupštine Tuzlanskog kantona da ćemo kao organizacija biti prinuđeni da pokrenemo krivičnu prijavu protiv Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja. Ovaj problem participacije u plaćanju je veoma važan  jer zaista roditelji nisu u situaciji da plate lijek koji dobiju na recept i zbog toga veliki broj djece postaju hronični bolesnici,to jest iz onog akutnog stanja prelazi se u hronično stanje zato što se neredovno i neblagovremeno ne liječi jer nema pristup zdravstvenom osiguranju,“ objašnjava Mirsada Bajramović.
 
Ono što otežava situaciju u kojoj se nalaze ugožene kategorije društva je taj što zakon u  Bosni i Hercegovini ima jako stroge kriterije za ostvarivanje stalne socijalne pomoći. praktično, ukoliko ste radno sposobni, ne možete da koristite stalnu socijalnu pomoć, bez obzira u kakvim uslovima živite, bez obzira što ste ispod linije siromaštva.
 
Krivična prijava organizacije Zemlja djece koja je podneta protiv Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja je u toku.  
 
Ostavite komentar