Osobe sa invaliditetom u programima političkih partija

Analizirali smo programe 15 stranaka koje učestvuju na izborima ove godine -željeli smo da saznamo kako se tretiraju prava i problemi osoba sa invaliditetom. Pogledajte do kakvih smo informacija došli.
Piše: 
Dalibor Tanić, foto:www.fprzoi.ba
Podijeli ovaj članak: 
Redosled stranaka napravljen je prema dokumentu ''Pregled političkih stranaka koje su ovjerene za učešće na Općim izborima 2014. godine''.  Analiza je uključila samo one partije čiji su programi bili predstavljeni na njihovim web stranicama. 
 
 
Bosanskohercegovačka patriotska stranka uvrstila je probleme osoba sa invaliditetom u dijelu programa pod nazivom 'Društvo jednakih šansi': ''Mi se zalažemo za sistemsko rješavanje socijalnih pitanja, pri čemu posebno ukazujemo na potrebu izgradnje sistema koji omogućava: jednakost invalida i osoba sa posebnim potrebama; jednakost među spolovima; pravo na djetinjstvo; jednakost u zdravstvenoj zaštiti; ravnomjeran regionalni razvoj; prava, ne samo etničkih nego i svih ostalih društvenih manjina, uz eliminaciju svih oblika diskriminacije po bilo kom osnovu.''
 
U dijelu programa koji je posvećen ekonomiji, predviđa se ''da država demobiliziranim borcima i invalidima obezbijedi osnovne finansijske i materijalne uslove i obuku za otpočinjanje sopstvenog biznisa, a poreskom politikom i siguran razvoj tog biznisa. Ukoliko demobilizirani borac ili invalid ne želi sopstveni biznis (jer nema sposobnosti za to) BPS–Sefer Halilović će se zalagati da mu država obezbijedi zaposlenje.''
 
 
U političkom programu koji se odnosi na socijalnu politiku, Demokratska fronta je izdvojila poseban dio koji se odnosi na osobe sa invaliditetom, pozivajući se na Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom koju je BiH potpisala 2010. godine i na Strategiju za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u FBiH 2011-2015.
 
U dijelu programa koji se odnosi na socijalnu politiku, navodi se:  
 
''Demokratska fronta ovu Strategiju prihvata kao operativni dokument sa najznačajnijim obavezama koje treba uraditi, kako bi se ispunila pravila UN-a za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom, te provele mjere i aktivnosti koje su u funkciji otklanjanja diskriminacije u svim oblastima od značaja za osobe sa invaliditetom.  Demokratska fronta se snažno zalaže da svi zakoni u FBiH koji tetiraju pitanja invaliditeta i koji su od značaja za osobe sa invaliditetom trebaju biti doneseni ili izmjenjeni u skladu sa principima UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. ''
 
 
HDZ 1990 u svojoj Programskoj deklaraciji ni u jednom dijelu ne spominje osobe sa invaliditetom. Jedini dio programa u kojem bi se osobe sa invaliditetom  mogle prepoznati kao kategorija stanovništva o kojoj HDZ 1990 brine, je opći dio gdje se ova stranka zalaže za generalno poštivanje ljudskih prava: ''HDZ 1990 se zalaže puno ostvarivanje temeljnih ljudskih prava i sloboda u sukladno s općeprihvaćenim međunarodnim poveljama i konvencijama.''
 
Osobe sa invaliditetom nisu pronašle svoje mjesto u Programskoj deklaraciji ni u dijelu gdje se HDZ 1990 protivi svim oblicima diskriminacije: ''Protivimo se svim oblicima diskriminacije zasnovane na rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjerovanju, etničkoj pripadnosti, političkim i drugim uvjerenjima. ''
 
 
HDZ BiH se također ne bavi specifično problemima osoba sa invaliditetom. U dijeu programa koji se odnosi na Socijalnu politiku i brigu o zdravlju, predivđa se da: ''Primjereno materijalnim mogućnostima, što podrazumijeva osiguranje socijalne skrbi svima koji ne mogu bez organizirane pomoći, na poseban način skrbiti ćemo: o djeci bez roditeljskoga staranja, odgojno zanemarenoj i zapuštenoj djeci, osobama s invaliditetom i osobama ometenim u fizičkom i psihičkom razvoju, materijalno neosiguranim i za rad nesposobnim osobama, osobama s društveno negativnim ponašanjem, te starijim osobama bez primjerenog obiteljskog staranja.''
 
Također, u uvodnom dijelu programa koji se odnosi na Domovinski rat, kaže se: ''Našim odnosom prema dragovoljcima i veteranima, ratnim vojnim invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, kao i prema svim hrvatskim braniteljima sudionicima Domovinskog rata, iskazujemo svoj odnos prema Domovinskom ratu, odnosno dajemo mu dignitet koji zaslužuje kao jedna od najvećih svetinja hrvatskoga naroda.'' 
 
 
U programu koji se nalazi na zvaničnoj web prezentaciji KP BiH, nismo pronašli dio koji se odnosi na brigu o osobama sa invaliditetom.
 
 
U takozvanom Programu 10 za „desetku“  (za mandat 2014-2018.) Narodna stranka radom za boljitak nije uključila osobe sa invaliditetom.
 
 
Naša stranka je poseban osvrt na osobe sa invaliditetom uvrstila u dijelu programa koji se odnosi na Obrazovanje. U prvom dijelu programa NS izdvaja sljedeći problem: 
 
''Pored 334.337 učenika upisanih u redovne osnovne škole, postoji još i 1.026 učenika sa invaliditetom što čini ukupan broj od 335.403 učenika u osnovnim školama u Bosni i Hercegovini. U srednje škole je upisano 151.680 učenika. Broj ukupno zaposlenih učitelja i nastavnika u osnovnom obrazovanju je 24.536 što čini omjer od 13,67 učenika po jednom nastavniku. U školama za djecu sa invaliditetom je uposleno 28 učitelja i odgojitelja što daje omjer od 3,6 učenika po nastavniku. U srednjoškolskom obrazovanju je uposleno ukupno 12.149 profesora što daje omjer od oko 12,5 učenika po jednom profesoru.''
 
Kao rješenje za sve identifikovane probleme, pa tako i problem učenika/ca sa invaliditetom, NS stranka je predviđa ispunjenje četiri cilja: 
 
''1. Definiranje i razvoj osnovnih obrazovnih standarda koji će osigurati minimalan nivo kompetencija, znanja i vještina koje trebaju biti ostvarene kao rezultat procesa obrazovanja.
2. Obezbjeđenje principa jednakosti pristupa i učešća u obrazovnom procesu koji neće jačati etničke podjele i koji će osigurati jednake uslove obrazovanja za svu djecu u BiH. 
3. Usklađivanje obrazovnih politika sa politikama socijalno-ekonomskog razvoja i zapošljavanja. Povezivanje planova upisa na srednjim školama i univerzitetima sa potrebama tržišta rada.
4. Uspostava institucionalne strukture za ocjenu efikasnosti rada obrazovnih institucija. Sprovođenje redovnog nadzora i evaluacije rada obrazovnih institucija i ostvarenih rezultata.''
 
 
Partija demokratskog progresa uvrstila je osobe sa invaliditetom u svoj program kroz dva segmenta - boračka populacija i obrazovanje. U dijelu koji se odnosi na boračku populaciju, PDP se fokusira na ratne vojne invalide i ostvarivanju njihovih prava. Osobe sa invaliditetom se spominju u jednoj mjeri koja se predviđa: ''Prenijeti u trajno vlasništvo sve stambene jedinice koje koje su dodjeljene invalidima i porodicama poginulih boraca bez naknade.''
 
Također, PDP se kroz svoj program zalaže za besplatno osnovno obrazovanje, posebno za osobe sa invaliditetom: ''PDP će se zalagati da se izmjenama zakona omogući besplatno obrazovanje, a prije svih za djecu iz socijalno ugroženih porodica u koje spadaju i invalidi.''
 
 
U političkom programu koji se nalazi na zvaničnoj web stranici SNSD-a, nismo pronašli poseban dio koji se odnosi na probleme osoba sa invaliditetom, već se spominju u jednoj tački Političkog programa: ''Demografska politika mora biti praćena podsticajnim ekonomskim mjerama, a ekonomska pomoć porodici sa više djece, spada među najvažnije zadatke. Porodica je osnovna ćelija društva, ugrožena ratnim događanjima, ekonomskim propadanjem i krizom morala. Povratak i  poštovanje porodice i uspostava novih, pravih vrijednosti u društvu, temelj su moralne i duhovne rekonstrukcije i zdrave i stabilne društvene zajednice u budućnosti. Invalidi i žrtve rata moraju biti posebna briga države.''
 
 
U svojoj Programskoj deklaraciji, SBB BiH ima vrlo detaljnu strategiju za rješavanje aktuelnih problema osoba sa invaliditetom. U dijelu programa koji se odnosi na socijalnu politiku, SSB je postavila šest primarnih ciljeva Strategije socijalnog uključivanja u BiH, među kojima spada i poboljšanje zaštite osoba sa invaliditetom. Takođe u svom programu sadrži niz instrumenata za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom, budući da u ovoj socijalnoj skupini u siromaštvu živi 23% porodica.
 
Predviđa se: ''Stvaranje zakonskih budžetskih uslova senzitivnih prema osobama sa invaliditetom na svim nivoima vlasti; uspostavljanje socijalnog modela uključivanja s usklađenim prohtjevima u oblasti okruženja i registracije osoba sa invaliditetom; razvijanje modela lokalne zajednice koji obezbjeđuje jednake mogućnosti osobama s invaliditetom, uključujući i podršku porodicama osoba sa invaliditetom. '
 
U dijelu koji se tiče zdravstvene politike, SBB se kroz svoj program zalaže za uvođenje direktnog zdravstvenog osiguranja za sve osobe sa teškim invaliditetom. 
 
 
SDA vrlo šturo i tek na par mjesta u svojoj Programskoj Deklaraciji spominje osobe sa invaliditetom, zajedno sa porodicama šehida i poginulim borcima za čiju se socijalnu sigurnost zalaže ova stranka:
 
''Zalažemo se za Bosnu i Hercegovinu kao pravednu socijalnu državu. Izdvajanja za socijalne potrebe uskladiti sa ekonomskim mogućnostima, a postojeća sredstva rasporediti pravednije i racionalnije sprečavajući zloupotrebe i stvarajući neophodne uvjete onima kojima su ta sredstva nužna. Prioritet dati socijalnoj sigurnosti porodica šehida i poginulih branilaca Bosne i Hercegovine,  te invalida. Osigurati dovoljno sredstava za zaštitu prava civilnih žrtava rata, poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja teških invalida i osoba sa specijalnim potrema, osobito djece. ''
 
 
SDP BiH u svom programu nije veliku pažnju posvjetila zaštiti prava osoba sa invaliditetom i rješavanju njihovih problema, već ih je uvrstila u širi kontekst socijalnih problema koje treba riješiti. U dijelu Programa stranke koji se odnosi na Ciljeve i temeljne vrijednosti, stoji sljedeće: ''Socijalna država treba svojom socijalnom politikom sprečavati sve oblike privilegija; štititi sve ugrožene kategorije stanovništva i stvarati uvjete i sredstva zaštite posebno starih,  invalida i nezaposlenih.''
 
U šestom dijelu programa koji se odnosi na Socijalna pitanja, program SDP-a se zalaže za rješavanje sljedećih problema:'' Također se zalažemo za efikasnu zaštitu porodica boraca, posebno poginulih i nestalih. Posebnim zakonskim propisima treba riješiti pitanja egzistencije invalida rata, kao i invalida rada i civilnih žrtava rata.''
 
U ostalim segmentima političkog programa SDP-a, osobe sa invaliditetom se ne pominju.
 
 
SDU nema zaseban program koji se odnosi na brigu o osobama sa invaliditetom, već ih uključuje u širi kontekst rješavanja socijalnih roblema.  U tački 9. Programske deklaracije, SDU se zalaže za izgradnju socijalne države, unutar koje predviđa i rješavanje problema osoba sa invaliditetom:
 
''SDU BiH je riješena, polazeći od univerzalnih vrijednosti slobode, jednakosti, pravde i solidarnosti kao i od saznanja da se socijalna pravda i nacionalno bogatstvo ne mogu isključivo raspoređivati tržišno-profitnom logikom, graditi u  Bosni i Hercegovini socijalnu državu unutar koje će biti osiguran jednak pristup radu, socijalnoj sigurnosti, zdravlju, humanom stanovanju, obrazovanju, kulturi za sve građane, a posebno za one koji su socijalno deklasirani, invalidi, prognani, bez svog stana i doma, bez roditelja, osiromašeni, nezaposleni, bolesni, stari.''
 
 
U Programu stranke se osobe sa invaliditetom spominju u kontekstu obezbjeđivanja besplatnog zdravstvenog osiguranja, i prekvalifikacije osoba sa invaliditetom i njihovog radnog osposobljavanja:
 
''Srpska demokratska stranka posebnu brigu poklanja narodnom zdravlju stanovništva i održivom zdravstvenom sistemu koji će biti u funkciji zdrave nacije. Republici Srpskoj je potrebna efikasna i u što vjećoj mjeri besplatna zdravstvena zaštita, posebno socijalnih kategorija stanovništva, invalidnim licima, borcima, nezaposlenim, djeci i školskoj omladini, penzionerima i licima iznad 60 godina.'' 
 
''Postoje svi uslovi da se vodi aktivna politika u oblasti prekvalifikacije invalida i njihovog radnog osposobljavanja u skladu sa mogućnostima koje imaju. Republika Srpska trebala bi da podstiče ovaj vid zapošljavanja kroz poreske olakšice.''
 
 
SBiH u svom Programu nije predvidjela zaseban dio koji se tiče rješavanja problema osoba sa invaliditetom, ali je jedina stranka od svih koje smo analizirali, koja se zalaže za rješavanje problema žena sa invaliditetom: ''Stranka za BiH će se zalagati da se osiguraju potrebe Romkinja, žena sa invaliditetom, žena iz ruralnih krajeva, žena žrtava rata i raseljenih žena,da se uzmu u obzir prilikom izrade i provedbe politika socijalne inkluzije imajući u vidu višestruku diskriminaciju sa kojima se navedene grupe suočavaju.''
 
Na kraju, pomenimo i to da u BiH djeluje Demokratska stranka invalida BiH koja svoje političko djelovanje bazira prvenstveno na zaštiti prava i borbi za poboljšanje statusa svih osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini. 
 
Suštinski, osim deklarativnih 'zalaganja' i bez jasnih vizija o tome kako će se 'ciljevi' ostvariti (ukoliko ih uopšte ima), većina političkih partija se - ni ovog puta - nije osvrnula na konkretne probleme i pitanja sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u BiH.
 
Na primjer, kako riješiti problem diskriminacije koji postoji u samom zakonodavstvu, koje uspostavlja različite kategorije osoba sa invaliditetom sa različitim pravima? Nijedna od političkih partija nije najavila reviziju postojećih zakonskih rješenja. Također, nijedan od programa se ne osvrće na pitanje socijalnog preduzetništva, te regulacije ove oblasti koja bi u velikoj mjeri mogla rješiti pitanje zapošljavanja, ne samo osoba sa invaliditetom, već svih ranjivih grupa. 
 
Kako dalje sa programom inkluzije djece sa invaliditetom u obrazovni sistem, imajući u vidu sve probleme i izazove na koje je ovaj proces nailazio od usvajanja do danas? Podsjećamo da je 2011. doneta prva presuda za diskriminaciju u ovoj oblasti, koja do danas nije sprovedena, kao i da ima na stotine slučnih slučajeva širom BiH. Nijedna od predstavljenih stranaka nije se posebno osvrnula ni na probleme osoba sa mentalnim teškoćama, te aktualno pitanje deinstitucionalizacije. 
 
Konačno, preporuka za većinu političkih partija da u svojim programima i zvaničnim tekstovima ne upotrebljavaju termin 'invalidi', već 'osobe sa invaliditetom'. Za početak. 
 
 
 
 
 
 
Ostavite komentar