OSCE: Postignut napredak u provedbi obaveza u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u BiH

Iz Misije OSCE-a ističu značaj u provođenju šest obaveza u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u BiH.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Mediacentar/Jasmin Brutus
Podijeli ovaj članak: 

Na sastanaku za procjenu napretka u provedbi šest sveobuhvatnih obaveza uspostavljenih u cilju borbe protiv rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini (BiH), Misija OSCE-a u BiH je 12. decembra ove godine saopštila da je postignut napredak po pitanju provedbi obaveza protiv rodno zasnovanog nasilja.

Prema tim obavezama, između ostalog, potrebno je izvršiti zakonske izmjene kako bi se osigurao adekvatan zakonodavni okvir koji predstavlja jedan od suštinskih preduslova za efikasan odgovor na rodno zasnovano nasilje, na svim nivoima vlasti. Misija OSCE-a je po tom pitanju, pozdravila donošenje nacrta Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama Republike Srpske, koje je u prvom čitanju u novembru 2023. godine usvojila Narodna skupština Republike Srpske te poziva na brzo i konačno usvajanje ovog propisa. Misija cijeni efikasnu saradnju koja je potakla proces izrade ovog zakona, a spremna je podržati i Vladu Brčko distrikta BiH u usklađivanju Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, kako je saopšteno.

Iz Misije navode da je potrebno pronaći i održiva rješenja za izgradnju kapaciteta relevantnih institucija i pozdravlja programe Policijske akademije FBiH koja bi do kraja ove godine trebala uvesti nove module o nasilju, maloljetničkom pravosuđu i rodno zasnovanom nasilju. Također, u obavezama koje Misija nalaže, kako se dodaje, potrebno je provoditi kontinuirane obuke za policiju, izraditi smjernice za djelovanje policijskih službenika i uspostaviti bolju kontrolu vatrenog oružja u slučajevima nasilja u porodici.

“Misija poziva vlasti FBiH i kantona da pokrenu procedure za obavezno privremeno oduzimanje vatrenog oružja od potencijalnih počinilaca/domaćinstava po prijavi nasilja u porodici. Tamo gdje već postoje, takve procedure treba provesti efikasno i dosljedno”, navode iz Misije.

Osim toga, ističu da borba protiv nekažnjivosti nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja zahtijeva efikasne i brze odgovore pravosuđa. Po tom pitanju, Misija je pozdravila napore koje je uložilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH koje je organizovalo obuke za unapređenje odgovora sektora pravosuđa na nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje, uključujući pravilnu primjenu relevantnih zakonskih odredbi i unapređenje policijsko-tužilačke saradnje. Analiza postojeće prakse koju provodi VSTV BiH trebala bi omogućiti identifikaciju potreba za dodatnom obukom.

U avgustu 2023. godine, nakon niza slučajeva nasilja u porodici, uključujući femicid, Misija je, kako navode, intenzivirala svoju podršku institucijama zaduženim za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja. Kao početni korak, sazvala je relevantne aktere da identifikuju i analiziraju sistematske nedostatke, razviju potencijalne mehanizme za unapređenje i osiguraju efikasnu koordinaciju. Sve ove mjere su, kako dodaju, dio obaveza koje su bile predmet razmatranja sastanka održanog 12. decembra.

U procesu unapređenja procesa po pitanju rodno zasnovanog nasilja, Misija OSCE-a navodi da cijeni napore koje su uložili Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV), Agencija za ravnopravnost spolova BiH, ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH (FBiH), Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (RS), kantonalni ministri unutrašnjih poslova i ministri pravde, policijska i pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, te visoki predstavnici policije i vlada sa svih nivoa vlasti.

“Zakonodavna tijela imaju odgovornost da osiguraju da institucije koordiniraju i standardiziraju svoje odgovore na rodno zasnovano nasilje. Misija je spremna sarađivati ​​s njima i svim drugim izabranim tijelima u BiH koja se na sličan način posvećuju borbi protiv rodno zasnovanog nasilja”, naveli su.

Naredni sastanak o ocjeni napretka u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja Misija OSCE-a će sazvati u proljeće 2024. godine.

Izvor: OSCE

Ostavite komentar