ombudsman BiH

Reakreditacija Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH pred Globalnom alijansom nacionalnih institucija za ljudska prava trebala je biti završena u 2016. godini.

Položaj LGBT osoba u BiH nije na zavidnom nivou, a njihovu poziciju je u posljednjem periodu najbolje oslikao Specijalni izvještaj ombudsmena BiH. Ostavljajući po strani zakonske probleme, izvještaj započinje sa ispovijesti LGBT osobe.

Tekst Prijedloga novog zakona o Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH predviđa značajna unaprjeđenja, ali i otvara brojna pitanja i ostavlja prostora za zabrinutost.

Aleksanda Marin – Diklić, pomoćnica ombudsmena i šefica Odjela za praćenje prava djece, u intervjuu za diskriminacija.ba govori o trenutnom stanju poštivanja prava djece u BiH, i naporima da se situacija poboljša.

Porodični zakon i Zakon o nasljeđivanju FBiH izjednačavaju bračnu i vanbračnu zajednicu u svim pravima, ali Zakon o PIO/MIO nasljedno pravo priznaje isključivo bračnim partnerima.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija pokrenula je inicijativu za reformu Institucije Ombudsmena za ljudska prava u BiH, i aktivno se uključila u izradu prijedloga novog Zakona o Instituciji.

Jačanje kapaciteta pravosudnih organa za rad na slučajevima diskriminacije, i bolja upoznatost građana/ki sa mehanizmima zaštite su ključni za efikasniju borbu protiv diskriminacije u BiH.

diskriminacija.ba, foto: Imrana Kapetanović

Neprijavljivanje nasilja nad djecom, nedostatak baze podataka o žrtvama ali i počiniocima, nedostatak mjera prevencije te ne provođenje postojećih zakona glavni su problemi u BiH kada je riječ o sprječavanju nasilja nad djecom.

Nidžara Ahmetašević, foto: www.coe.int
Na žalost, percepcija o minimumu osnovnih ljudskih prava onih u čijoj su nadležnosti zatvorenici, i samih zatvorenika, se bitno razlikuje. 
 
Dalibor Tanić, foto:telegraph.co.uk

Predstavljamo drugu TV debatu koju je AD tim BiH uradio u saradnji sa Radijom Slobodna Evropa. Predstavnicie institucija i NVO govore o potrebi i mogućnostima da se osobe sa mentalnim teškoćama izmjeste iz zavoda u lokalnu zajednicu. 

diskriminacija.ba, www.slobodnaevropa.org

Pages