Aktuelne teme

Dvije trećine studenata i studentica, te uposlenika i uposlenica na fakultetima u regiji iskusilo je neki oblik rodno zasnovanog uznemiravanja.

Pravo na porodiljsko odsustvo u Bosni i Hercegovini je od 2016. godine do danas, koristilo tek 0,36 posto očeva.

Veliki broj osoba romske nacionalnosti duže od deset godina živi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici sa bosanskohercegovačkim državljanima, a nemaju potrebna dokumenta. Da dobiju potrebna dokumenta pomaže im Udruženje Faros.

Izvještavanje o femicidu u Tuzli relativizacija rodno zasnovanog nasilja.

Komentari kojima se opravdava nasilje nad ženama utemeljeni na patrijarhalnim mitovima i stereotipima.

Rodni stereotipi i seksualizacija bili su načini diskreditacije političkih kandidatkinja tokom predizborne kampanje.

Preliminarni rezultati monitoringa štetnih sadržaja tokom Izbora 2022.

Medijsko izvještavanje o kandidatkinjama pozicije i opozicije iz RS.

Uz podršku UN Women BiH, Fondacija Lara je intenzivirala svoj zagovarački rad na izmjenama krivičnih zakona koji tretiraju seksualno nasilje sa jednim najvažnijim ciljem – definisati silovanje kao seksualni čin bez pristanka.

Mediji bi trebali da podižu svijest protiv predrasuda i stereotipa o osobama sa invaliditetom.

Pages