Stomatološka zaštita djece sa teškoćama u razvoju: Koga boli moj zub?

Djeca sa poteškoćama u razvoju na području BiH još uvijek nemaju jednak pristup stomatološkim uslugama, što često dovodi do dodatnih financijskih izdataka za roditelje i komplikovanijih zdravstvenih problema.
Foto: 
Nejra Džabija
Podijeli ovaj članak: 
Kako bi što prije došlo do uvođenja stomatološke zaštite u zdravstvene ustanove Federacije BiH Inicijativa i civilna akcija pokrenula je medijsku kampanju "Koga boli moj zub?" za oko 25 hiljada djece sa teškoćama u razvoju.
 
U pronalaženju mogućih rješenja pomogle su stručne diskusije održane u Sarajevu, Mostaru i Tuzli gdje je učestvovalo oko 90 stručnjaka iz oblasti stomatologije i anesteziologije, predstavnici zdravstvenog osiguranja, predstavnici roditelja djece sa teškoćama u razvoju i nevladine organizacije. Ustanovili su da je na području FBiH neophodno usposaviti sistem redovne i cjelovite stomatološke zaštite za osobe s invaliditetom, kako bi se spriječila dalja diskriminacija i osigurala jednaka prava u ovoj oblasti. Potrebno je omogućiti stomatološku zaštitu koja uključuje i anesteziju, ali i stručne i tehničke kapacitete.
 
Direktorica Inicijative i civilne akcije iz Sarajeva, Vesna Vukmanić, kaže da se stomatološke usluge što prije trebaju uvesti u javne zdravstvene ustanove u Federaciji.
 
"Kao moguće ustanove kroz diskusiju su se pojavile Univerzitetski klinički centar u Tuzli i Sveučilišna klinička bolnica u Mostaru za koje se uspostavilo da imaju potrebne kapacitete", kaže Vukmanić.
 
Centar za stomatološke usluge za osobe s invaliditetom koji djeluje pri Stomatološkom fakultetu u Sarajevu trenutno je jedina javna zdravstvena ustanova u FBiH koja od novembra 2016. osigurava stomatološku zaštitu uz anesteziju. Iako su njihove usluge dostupne i drugim kantonima, to nije rješenje zbog komplikovanih procedura koje je potrebno proći, a koje mogu pogoršati zdravstveno stanje pacijenata. Do sada su imali oko 50 intervencija.
 
Medijska kampanja predstavljena je tokom press konferencije u Sarajevu
 
Koordinator za mrežu nevladinih organizacija iz Inicijative i civilne akcije, Milan Mirić, istakao je da su nevladine organizacije i udruženja koja se bave djecom sa teškoćama u razvoju godinama ukazivale na ove probleme za koje su rješenja bila moguća samo na privatnim klinikama.
 
"To je iziskivalo velika novčana sredstva za roditelje i za onoga ko je trebao takvu uslugu. Jedna intervencija je koštala i do 600 maraka", kaže Mirić. 
 
Caritasov centar "Sveta obitelj" u Mostaru je jedini pružao stomatološke usluge za djecu sa teškoćama u razvoju na područje cijele BiH, ali i regiona. Zahvaljujući pomoći tima italijanskih stomatologa i njihovom volonterskom angažmanu od 2005. godine je uspješno obavljeno oko 800 anestezija i 2000 besplatnih intervencija gdje su pored urgentnih vađenja zuba rađene proteze i popravke zuba. Uz smanjenje i očekivani prestanak donacija Caritasa sve je veća potreba za uključenjem ove vrste stomatološke usluge u sistem javnog zdravstva. 
 
Predsjednica Udruge "Vedri osmijeh", Danijela Kegelj, kaže da se prošle godine dogodila velika promjena i da sada u Mostaru postoji Stomatološki fakultet. 
 
"Stalna je potreba da se ta usluga uvede u sustav, da ona bude redovita i onda bi se sigurno spriječile mnoge druge stvari. Od jednog pokvarenog zuba može doći i do većih oboljenja kao što je rak usta",  kaže Kegelj.
 
U Tuzlanskom kantonu još uvijek nije riješeno pitanje bezuslovne zdravstvene zaštite za djecu. Od 2007. se potpisuje ugovor sa jednom od poliklinika u Tuzli koja bi trebala pružati stomatološke usluge koje zahtijevaju opštu anesteziju za djecu sa teškoćama što se pokazalo kao loše rješenje. 
 
"Veliki broj roditelja nije znao da postoji mogućnost pružanja ovakve usluge u okviru djelatnosti ove poliklinike, jer poliklinika nije bila zainteresovana da širi ovu informaciju. Ni Zavod zdravstvenog osiguranja nije koristio ni medije, ni druge izvore informisanja za roditelje, s ciljem da bi na neki način uštedio ta sredstva. Statistika je pokazala da ova djeca veoma rano ostaju bez zuba, do 24. godine", kaže Mirsada Bajramović, direktorica Udruženja "Zemlja djece u BiH" iz Tuzle.
 
Roditelji ove djece su bili prinuđeni putovati do Mostara kako bi u Caritasu izliječili bolesni zub.
 
"To je za mnoge roditelje bila preptreka jer niko nije pokrivao troškove prevoza, a sa druge strane dijete je moralo da putuje i prije i poslije intervencije uz bolove", dodala je Bajramović.
 
Trenutno se čeka posebna stomatološka stolica koja bi od septembra ove godine trebala olakšati liječenje djece sa poteškoćama u razvoju na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.
 
Stomatološka zaštita u Republici Srpskoj
 
Kada je riječ o stomatološkoj zaštiti za djecu sa teškoćama stanje nije znatno bolje ni u RS-u. Izuzetak su ipak gradovi Banja Luka i Trebinje.
 
U Zavodu za stomatologiju Banja Luka svim pacijentima se pružaju specijalističke usluge iz svih oblasti stomatologije čije troškove, čak i uz upotrebu anestzije, pokriva Sistem zdravstvenog osiguranja. 
 
U okviru bolnice u Trebinju od juna 2016. postoji privatna ordinacija koja pruža besplatne stomatološke usluge za djecu sa teškoćama u razvoju. U razmatranju je pronalaženje sistemskog rješenja i uvođenje ove usluge u sistem zdravstvenog osiguranja.
 
Prema Zakonu o obaveznom osiguranju neosiguranih lica FBiH djeca imaju pravo na zdravstvenu zaštitu čak i u slučaju da nisu zdravstveno osigurani preko roditelja. Jednako pravo im osiguravaju i konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta i o pravima osoba s invaliditetom koje je BiH ratificirala. Na domaćem nivou pravo na zdravstvenu zaštitu im daje Zakon o zabrani diskriminacije BiH, kao i Institucija ombudsmena. Ipak djeca sa teškoćama u razvoju još uvijek čekaju na realizaciju i na jednakost pružanja stomatoloških usluga.
 
Medijska kampanja "Koga boli moj zub?" realizuje se u okviru Koalicije "Jednakost za sve" u saradnji s USAID-om i Fondom otvoreno društvo BiH. 
Ostavite komentar