zdravstvo

Ustavnim rješenjima oblast zdravstva u BiH stavljena je u nadležnost entiteta i kantona. Na snazi su tri zakona o zdravstvenom osiguranju i tri zakona o zdravstvenoj zaštiti, čije su odredbe relativno usklađene.

Problem pristupa žena zdravstvenim ustanovama i uslugama u BiH posebno je izražen u manjim i ruralnim sredinama u kojima pred djevojčicama, djevojkama i ženama stoje mnoge prepreke na putu ostvarivanja prava na zdravlje.

Postojeća zakonska regulativa iz oblasti zdravstvene zaštitene nije usklađena sa međunarodnim konvencijama, a i ono što je usklađeno, ne provodi se na zadovoljavajući način, zaključak je debate održane danas u prostorijama Mediacentra Sarajevo.

Koalicija ''Jednakost za sve'' organizuje debate o pravima iz oblasti zdravstvene zaštite u BiH. U srijedu, 25.05. razgovaramo o plaćanju participacije za zdravstvene usluge, koja se primjenjuje i na ugrožene kategorije, djecu i nezaposlene žene.

Dok Skupština Tuzlanskog kantona ne izmijeni svoju Odluku, djeca iz najugroženijih kategorija ne mogu otići ljekaru. Istovremeno, zbog toga što ne idu u školu, nemaju pravo ni na dječiji dodatak.

Institucija Ombudsmena BiH izdala je Preporuku Zavodu za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH, da se osobama koje boluju od karcinoma dojke, na što kvaliteniji način obezbijedi pravo na citostatike. Preporuka je dosad djelimično ispoštovana.

Situacija u Bosni i Hecegovini po pitanju eutanazije se ogleda ponajviše u nedostatku bilo kakve diskusije u javnom prostoru. Kao rezultat toga, eutanazija nije regulisana niti jednim zakonom u BiH.

Stanovnici BiH, ovisno od mjesta u kojem žive, suočavaju se sa različitim tretmanom unutar zdravstvenog sistema koji se ogleda u nejednakom broju doktora, izloženošću dodatnim medicinskim rizicima i udaljenošću glavnih kliničkih centara.

U FBiH se primjenjuje pravilnik prema kojem samo one osobe koje imaju invalidnost od 90 ili čak 100% imaju pravo na financijsku pomoć. Za svaku 'nižu kategorizaciju' nikakve naknade nema, bez obzira na to koliko ozbiljno zdravstveno stanje bilo.

U BiH nema zakona o medicinski pomognutoj oplodnji. Praksa većine zemalja u EU je takva da država plaća pokušaje medicinski pomognute oplodnje ženama sa i bez partnera, a pojedine zemlje to omogućavaju i istospolnim zajednicama.

Pages