edukacija

Edukacija je prvenstveno namijenjena studentima iz BiH koji će analizirati stanje prava žena tokom procesa integracije BiH u EU.

Treninzi se organizuju s ciljem osnaživanja mladih u promociji i zagovaranju ljudskih prava.

Rodno zasnovano nasilje jedno je od najčešćih oblika kršenja ljudskih prava zbog čega je važno raditi na ranoj prevenciji i edukaciji.

Ranjive grupe stanovništva u BiH često su izložene diskriminaciji, iako je ona pravno zabranjena u toj zemlji.

Od maja do oktobra 2021. godine, organizacija NAHLA će realizirati obuku za nezaposlene žene iz Kantona Sarajevo, iz oblasti računovodstva.

Izazovi sudjelovanja u online događajima za osobe oštećenog vida i osobe oštećenog sluha.

Vodič za uspješno organizovanje webinara s preporukama za veću pristupačnost sadržaja.

Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar organizuju petu Akademiju ravnopravnosti – platformu za političko liderstvo i udruženo djelovanje zastupnika/ca, lidera/ki političkih stranaka i organizacija civilnog društva.